Monday, 21 December 2009

கடல் விமானம்


300px-Grumman_HU-16D_Albatross_Chalks_MIA_03.87நிலையான இறக்கைகளைக் கொண்ட நீர் நிலைகளில் தரையிறங்கக் கூடியதும் நீர்நிலைகளிலிருந்து மேலெழக்கூடியதுமான விமானங்களே கடல்விமானங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவ்வகை விமானங்கள் பொதுவாக இரண்டு வகையாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
  • மிதவை விமானங்கள் (float planes)
  • பறக்கும் படகுகள் (flying boats)


No comments:

Post a Comment